Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů společnosti m-tec CZ, s.r.o

Vaše osobní údaje zjišťujeme, používáme a ukládáme výhradně v rámci ustanovení nového obecného nařízení o ochraně údajů EU (DS-GVO) a Spolkového zákona o ochraně údajů Spolkové republiky Německa. Naše principy k ochraně Vašich osobnostních práv Vám vysvětlíme níže.

Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky, za které m-tec CZ, s.r.o zodpovídá. Naše webové stránky však mohou obsahovat odkazy (přesměrování) na informační nabídky jiných podniků, na které se naše prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.
Osobní údaje zjišťujeme pouze tehdy, když nám je aktivně a dobrovolně poskytnete při vyplnění našeho kontaktního formuláře.

Zásadně upouštíme od automatického rozhodování nebo profilování.

1. Jméno a adresa osoby zodpovědné za zpracování

m-tec CZ, s.r.o.
třída 3. května 1273
763 02 Zlín – Malenovice
Česká republika

Telefon: +420 577 100 411
E-Mail: info@m-tec.cz

2. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou údajů

m-tec mathis technik gmbh
Pan Özcan Demir
Otto-Hahn-Str. 4-6
79395 Neuenburg

E-mail: datenschutz@m-tec.com

Kdykoliv se můžete obrátit přímo na naši osobu pověřenou ochranou údajů.

3. Zjišťování obecných údajů a informací

Každým vyvoláním internetové stránky zjišťuje internetová stránka společnosti m-tec CZ, s.r.o řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají na záznamy souborů serveru.

Zjišťovat se mohou:
 • použité typy a verze prohlížečů
 • použitý provozní systém zpřístupněného systému
 • internetová stránka, ze které se zpřístupněný systém dostal na naši internetovou stránku (takzvaná adresa URL odkazovače)
 • datum a přesný čas přístupu
 • adresa internetového protokolu (IP-adresa)
 • poskytovatel internetu zpřístupněného systému a ostatní podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě napadení našich informačně-technologických systémů.
Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
 • pro správné rozesílání obsahů naší internetové stránky
 • pro zaručení funkčnosti naší internetové stránky
 • pro poskytnutí nezbytných informací donucovacím orgánům k trestnímu stíhání v případě počítačových útoků.

Při používání těchto obecných údajů a informací nečiní
m-tec CZ, s.r.o závěry vůči subjektu údajů.

Právním základem pro zpracovávání údajů je článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f DS-GVO.

4. Právo na informace subjektu údajů

Subjekt údajů má právo (článek 15 DS-GVO) požadovat od zodpovědné osoby potvrzení o tom, zda budou příslušné osobní údaje zpracovávány. Pokud ano, má právo na informace o těchto osobních údajích a na následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie osobních údajů, které budou zpracovány
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zveřejněny nebo ještě zveřejněny budou, obzvlášť u příjemců z třetích zemí nebo u mezinárodních organizací
 • pokud možno plánovaná doba trvání, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva na opravu nebo výmaz příslušných osobních údajů nebo omezení zpracování zodpovědnou osobou nebo právo na podání námitky vůči tomuto zpracování
 • existence práva na stížnost u orgánu státního dohledu
 • pokud nebudou osobní údaje u subjektu údajů zjišťovány, veškeré informace, které jsou k dispozici o původu údajů
 • existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování v souladu se článkem 22 odstavci 1 a 4 DS-GVO a – aspoň v těchto případech – vypovídající informace o zahrnuté logice jakož i dosahu a zamýšlených dopadech takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na informace využít, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti m-tec CZ, s.r.o, který je za pracování zodpovědný nebo také přímo na naši osobu, která je pověřena ochranou údajů.

5. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo (článek 16 DS-GVO) požadovat neprodleně od zodpovědné osoby opravu příslušných nesprávných údajů. Při zohlednění účelu zpracování má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.
Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na opravu využít, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti m-tec CZ, s.r.o, který je za pracování zodpovědný nebo také přímo na naši osobu, která je pověřena ochranou údajů.

6. Právo na výmaz („Právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo (článek 17 DS-GVO) požadovat od zodpovědné osoby, aby neprodleně příslušné osobní údaje vymazala, a zodpovědná osoba je povinna osobní údaje neprodleně vymazat, pokud nastanou následující důvody:

 • Osobní údaje nejsou pro účely, pro které byly zjišťovány nebo zpracovány na jiný způsob nezbytné.
 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o který se opírá zpracování v souladu s článkem 6 odstavcem 1 písmenem a DS-DVO nebo s článkem 9 odstavcem 2 písmenem a DS-GVO a chybí jiný právní podklad pro zpracování.
 • Subjekt údajů předloží v souladu s článkem 21 odstavcem 1 DS-GVO protest proti zpracování a neexistují přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů předloží protest v souladu s článkem 21 odstavcem 2 DS-GVO proti zpracování.
 • Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
 • Výmaz osobních údajů je požadován ke splnění právního závazku podle práva unie nebo práva členských zemí, kterému podléhá zodpovědná osoba.
 • Osobní údaje byly zjištěny s ohledem na nabízené služby informační společnosti v souladu s článkem 8 odstavcem 1 DS-GVO.

Pokud zodpovědná osoba zveřejnila osobní údaje a je podle článku 17 odstavce 1 DS-GVO povinna je vymazat, provede společnost m-tec CZ, s.r.o při zohlednění disponibilní technologie a nákladů za provedení adekvátní opatření, též technického druhu, aby osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů, která osobní údaje zpracovala, informovala o tom, že subjekt údajů požadoval výmaz všech odkazů k těmto osobním údajům nebo kopiím nebo replikám těchto osobních údajů.

7. Právo na podání námitky

Každému subjektu údajů, který je zpracováním osobních údajů dotčen, poskytl Evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení právo, kdykoliv odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů.
Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na podání námitky využít, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti m-tec CZ,s.r.o, který je za pracování zodpovědný nebo také přímo na naši osobu, která je pověřena ochranou údajů.

8. Žádosti o místo a výběrová řízení

Zodpovědná osoba zjišťuje a zpracovává osobní údaje od uchazečů za účelem realizace výběrového řízení.

Zpracovávání může nastat také elektronickou cestou. To platí obzvláště tehdy, když uchazeč předává zodpovědné osobě za zpracování příslušné doklady k žádosti o místo elektronickou cestou, například e-mailem nebo na webovém formuláři, který se nachází na internetové stránce.

Pokud osoba pověřená za zpracování s uchazečem uzavře pracovní smlouvu, uloží se předané údaje za dodržení zákonných předpisů za účelem realizace zaměstnaneckého poměru.

Pokud nebude osobou, která je zodpovědná za zpracování pracovní smlouva uzavřena, vymažou se automaticky doklady k žádosti o místo za dva měsíce po oznámení zamítavého rozhodnutí, pokud výmaz neodporuje jiným oprávněným zájmům osoby zodpovědné za zpracování. Ostatní oprávněné zájmy jsou v tomto smyslu například důkazní povinnost v řízení podle Obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

9. Analytická služba Google Analytics

Naše internetová stránka používá analytickou službu Google Analytics.

Tento analytický nástroj funguje na základě cookies. Cookie je textový soubor, který se při návštěvě internetové stránky zasílá a na počítačovém disku uživatele webové stránky dočasně ukládá, aby Vám umožnil analýzu užívání webové stránky. Uložené informace od cookies se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají.

V rámci IP-anonymizace se vaše IP adresa uvnitř členského státu EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru zprvu zkrátí. Na naši objednávku používá Google přenesené informace k vytvoření reportu o užívání webové stránky. Předaná IP-adresa v rámci Google Analytics se s ostatními údaji od Googlu neslučuje. Když budete chtít užívání cookies zabránit, můžete to udělat místním provedením vašeho nastavení internetového prohlížeče, který na vašem počítači používá prohlášení o ochraně údajů společnosti m-tec CZ, s.r.o (např. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atd.), tedy programem k otevření a zobrazení internetových stránek. Dále můžete zabránit zjišťování a zpracování vašich údajů cookies od Googlu tím, že si stáhnete a nainstalujte odkaz na prohlížeč plungin, který nabízí Google na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na www.google.com/analytics/terms resp. na https://policies.google.com/. Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce se Google Analytics rozšířil o kód „anonymizelp“, který má zaručit anonymizované zjišťování adres IP (tzv. IP-maskování).

Profesionální výroba na zakázku